Doorbraaktafel

Regionale doorbraaktafel

De regio Zuid Oost Utrecht kent een doorbraaktafel. Voor u als verwijzer, aanbieder en
overige ketenpartner betekent dit dat u hier uw casussen kunt inbrengen.

Waarom een regionale doorbraaktafel?

De gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht vinden het belangrijk dat de ambulante jeugdhulp altijd en tijdig een passend antwoord heeft op de vraag van de jongeren/ouders/opvoeders. De (integrale) hulp die een jeugdige nodig heeft, moet georganiseerd worden. Hiervoor werken de gemeenten, verwijzers en ambulante jeugdhulp-aanbieders samen. Soms lukt het echter niet om (tijdig) de juiste vorm van jeugdhulp te vinden. Voor deze jeugdigen is de regionale doorbraaktafel opgezet. In de regionale doorbraaktafel worden díe casussen behandeld waarvan het wel duidelijk is wát de jeugdige en/of het gezin nodig heeft, maar waarbij dat niet of niet tijdig te realiseren valt. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in meerdere tevergeefse aanmeldingen, wachttijden of het niet kunnen vinden van passende hulp. In de regionale doorbraaktafel wordt op een andere manier gezocht naar mogelijkheden, innovatief en soms ook buiten de kaders van de reguliere jeugdhulpverlening.

Wie zitten er in de regionale doorbraaktafel?

De regionale doorbraaktafel bestaat uit een voorzitter en deelnemers die nodig zijn om verder te komen in het vraagstuk. Dat zijn bijvoorbeeld mensen uit het netwerk, consulent van het lokale team, betrokken hulpverlener(s) en anderen van wie het goed is dat ze betrokken zijn. Denk hierbij aan mensen uit bijvoorbeeld het onderwijs of een sportactiviteit.

Hoe werkt de regionale doorbraaktafel?

Na ontvangst van een casus wordt beoordeeld of deze geschikt is om in de regionale doorbraaktafel te bespreken. Wij kunnen hiervoor aanvullende vragen stellen aan de inbrenger. Na goedkeuring van de casus wordt een doorbraakteam op maat samengesteld en wordt samen met de betrokkenen een datum voor een overleg gepland. Dit kan digitaal zijn of op de locatie die voor ouders en jeugdige wenselijk is.

Casussen worden met toestemming van betrokkenen besproken.
Het toestemmingsformulier hiervoor kunt u vinden onder ‘Overige documenten‘.

Contact

Heeft u casuïstiek die u wilt inbrengen, neemt u dan contact op via doorbraakteam@zorginzou.nl of telefonisch met Jannet Doeleman via 06 17 99 21 02.
Alle communicatie dient via beveiligde weg te lopen. Indien u bent aangesloten op ZorgMail, dan kunt u hiermee veilig mailen. Indien u niet over ZorgMail beschikt, kunt u gebruikmaken van Cryptshare. Neemt u in dat laatste geval eerst via mail of telefonisch contact op voor afstemming.